A- A A+

Regulacje prawne dotyczące hodowli zwierząt futerkowych

Dr Tadeusz Jakubowski

Specjalista Chorób Zwierząt Futerkowych

Zakład Chorób Zakaźnych

Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką

Wydział  Medycyny Weterynaryjnej

SGGW w Warszawie

Wybrane zagadnienia z zakresu regulacji prawnych dotyczących chowu i hodowli zwierząt futerkowych. 

Bardzo ważną ustawą dla hodowców zwierząt futerkowych jest ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Określa ona jednoznacznie jakie gatunki zwierząt zaliczane są do zwierząt gospodarskich. Są w tym zwierzęta futerkowe zapisane w Art. 2 ust 1) i. oraz ust 3) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z dnia 24 lipca 2007 r.) – w załączonym poniżej wypisie z ustawy.

Hodowlane zwierzęta futerkowe jako zwierzęta gospodarskie mają prowadzone księgi hodowlane i prowadzoną dokumentację hodowlaną. Prowadzi to Krajowe Centrum Hodowli Zwierzat w Warszawie.

 

USTAWA

 z dnia 29 czerwca 2007 r.

 o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

 (Dz. U. z dnia 24 lipca 2007 r.)

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1.

Ustawa reguluje sprawy z zakresu hodowli oraz zachowania zasobów genetycznych,

oceny wartości użytkowej i hodowlanej, prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów,

a także nadzoru nad hodowlą i rozrodem zwierząt gospodarskich.

Art. 2.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) zwierzęta gospodarskie:

a) koniowate – zwierzęta gatunków: koń (Equus caballus) i osioł (Equus asinus),

b) bydło – zwierzęta gatunków: bydło domowe (Bos taurus) i bawoły (Bubalus

bubalus),

c) jeleniowate – zwierzęta z gatunków: jeleń szlachetny (Cervus elaphus), jeleń

sika (Cervus nippon) i daniel (Dama dama) utrzymywane w warunkach

fermowych w celu pozyskania mięsa lub skór, jeżeli pochodzą z chowu lub

hodowli zamkniętej, o których mowa w przepisach prawa łowieckiego, albo

chowu lub hodowli fermowej,

d) drób,

e) świnie (Sus scrofa),

f) owce (Ovis aries),

g) kozy (Capra hircus),

h) pszczołę miodną (Apis mellifera),

i) zwierzęta futerkowe;

2) drób – ptaki gatunków: kura (Gallus gallus), kaczka (Anas platyrhynchos),

kaczka piżmowa (Cairina moschata), gęś (Anser anser), gęś garbonosa (Anser

cygnoides), indyk (Meleagris gallopavo), przepiórka japońska (Coturnix japonica),

perlica (Numida meleagris) oraz utrzymywany w warunkach fermowych

struś (Struthio camelus);

3) zwierzęta futerkowe – lisa pospolitego (Vulpes vulpes), lisa polarnego (Alopex lagopus), norkę amerykańską (Mustela vison), tchórza (Mustela putorius), jenota(Nyctereutes procyonoides), nutrię (Myocastor coypus), szynszylę (Chinchilla lanigera) i królika (Oryctolagus cuniculus), utrzymywanych w celu produkcji surowca dla przemysłu futrzarskiego, mięsnego i włókienniczego;

4) hodowla zwierząt – zespół zabiegów zmierzających do poprawienia założeń

dziedzicznych (genotypu) zwierząt gospodarskich, w zakres których wchodzi

ocena wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt gospodarskich, selekcja i dobór

osobników do kojarzenia prowadzony w warunkach prawidłowego chowu;

5) prawodawstwo zootechniczne – przepisy Unii Europejskiej dotyczące hodowli

zwierząt i rozrodu zwierząt gospodarskich, a także przepisy wdrażające lub wykonujące

te przepisy;

6) hodowca – osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą

osobowości prawnej, prowadzącą hodowlę zwierząt i ich dokumentację hodowlaną;

7) dokumentacja hodowlana – zbiór dokumentów zawierających informacje o

zwierzęciu gospodarskim, jego przodkach i potomstwie, stadzie lub rodzie, w

szczególności zawierający dane o ich wartości użytkowej i hodowlanej;

8) program hodowlany – program określający cele i metody prowadzenia hodowli

zwierząt;

9) wartość użytkowa – wymierną cechę lub zespół cech zwierzęcia gospodarskiego

o znaczeniu gospodarczym;

10) wartość hodowlana – uwarunkowaną genetycznie zdolność zwierzęcia gospodarskiego

do przekazywania określonej cechy lub cech potomstwu;

11) zwierzę hodowlane – zwierzę gospodarskie, które spełnia jeden z następujących

warunków:

a) zostało wpisane, zarejestrowane lub kwalifikuje się do wpisu lub rejestracji

w księdze hodowlanej lub rejestrze,

b) jego rodzice i dziadkowie zostali wpisani do księgi hodowlanej lub zarejestrowani

w tej księdze lub rejestrze tej samej rasy lub ras, lub linii hodowlanej,

c) jego wykorzystanie jest przewidziane w programie hodowlanym prowadzonym

dla danej księgi hodowlanej lub rejestru;

12) zwierzę hodowlane czystorasowe – zwierzę gospodarskie pochodzące co najmniej

od dwóch pokoleń przodków wpisanych do księgi hodowlanej danej rasy

lub linii, które spełnia wymagania wpisu do księgi hodowlanej, a w przypadku

koniowatych – zwierzę pochodzące co najmniej od dwóch pokoleń przodków

wpisanych do księgi hodowlanej danej rasy lub ras biorących udział w doskonaleniu

tej rasy, które spełnia wymagania wpisu do księgi hodowlanej;

13) księga hodowlana – książkę, kartotekę lub informatyczny nośnik danych, do których

są wpisywane, a w przypadku koniowatych, w których są również rejestrowane,

zwierzęta hodowlane oraz informacje o ich hodowcach, właścicielach,

pochodzeniu oraz wynikach oceny wartości użytkowej lub hodowlanej, prowadzone

przez:

a) związek hodowców lub inny podmiot, które zostały uznane przez ministra

właściwego do spraw rolnictwa, lub

b) związek hodowców lub inny podmiot, które uzyskały zgodę ministra właściwego

do spraw rolnictwa;

14) rasa – populację zwierząt gospodarskich w obrębie gatunku o wspólnym pochodzeniu,

charakteryzujących się przekazywaniem potomstwu określonego zespołu

cech;

 

Warszawa 11.02.2015 r.

Wróć